Show diễn do đơn vị Pháp dàn dựng tại Phú Quốc đã sẵn sàng